RCEZiNT w Krośnie

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892 roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych.


02Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii 1 września 2012 roku otwarto Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowoczesne laboratoria i pracownie, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

W skład RCEZiNT wchodzą następujące laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń 
2. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5. Laboratorium mechatroniki
6. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7. Laboratorium metrologii
8. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Laboratorium obróbki skrawaniem
12. Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13. Laboratorium obrabiarek CNC
14. Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15. Laboratorium CAD/CAM
16. Pracownia informatyczna
17. Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18. Laboratorium spawalnictwa

03Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach z branż:
● motoryzacyjnej
● lotniczej
● mechanicznej
● mechatronicznej

 

04

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne szkolenia i kursy organizowane przez operatora zarządzającego powstałą infrastrukturą, który wybrany w otwartym przetargu będzie realizował zobowiązania szkoleniowe i kursowe.

13 czerwca 2015r. (sobota) w ZSP nr 3 odbyła się uroczystość inauguracji i otwarcia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w części drugiej dotyczącej infrastruktury lotniczej. Nowe laboratoria to:
1. Laboratorium nawigacji
2. Laboratorium radio – nawigacji
3. Laboratorium symulacji lotu
Przedsięwzięcie to realizowano od początku 2013r. i dzięki staraniom władz samorządowych miasta Krosna udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE kwotę 6 448 232, 93 zł. z jednoczesnym wkładem miasta Krosna 1 203 367,01 zł. co pozwoliło zrealizować cele projektu na ogólną kwotę 7 651 599,94 zł. Tym samy ogólny koszt całego projektu RCEZiNT „urósł” do kwoty 22 025 424,17 zł. Dzięki realizacji tego projektu będzie można realizować zajęcia i szkolenia dla młodzieży i pracowników przedsiębiorstw w zawodach nowoczesnych technologii.
Projekt przewidywał zaplanowanie i pozyskanie najnowocześniejszej bazy ćwiczeniowej i dydaktycznej, która pozwoli pomóc uczestnikom szkolenia w odważnym realizowaniu kariery zawodowej. Jednym z celów stało się wspieranie uczniów i pracowników wielu firm w uzyskiwaniu dodatkowych ważnych kompetencji kwalifikacyjnych i zawodowych. Zwłaszcza w części drugiej projektu RCEZiNT ma dostarczyć nowe możliwości w zakresie kształcenia w zawodach i branżach lotniczych włącznie z umiejętnością pilotażową PL(G) i PPL(A) oraz przygotować do uzyskania kompetencji i kwalifikacji w zawodach mechaniki i awioniki lotniczej zgodnie z wymaganiami EASA tj. Part-66 i Part-147.
Nowe laboratoria lotnicze i cała infrastruktura lotnicza pozwolą organizować szkolenia, które na pewno wzbogacą kwalifikacyjnie i kompetencyjnie uczestników tych szkoleń, a nowe kwalifikacje dadzą większe szanse na zatrudnienie lub uzyskanie lepszych efektów w pracy zawodowej absolwentów szkoły i pracowników przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje dot. infrastruktury drugiej części projektu RCEZiNT są dostępne na stronie internetowej szkoły za rok szkolny 2015/2016.

Centrum Kształcenia Praktycznego

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

01Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Sta-szica w Krośnie po włączeniu do struktur zespołu szkół (od 1 września 2004r.) jest prężnie działającą, stale powiększającą nowoczesną bazę dydaktyczną, jednostką edukacyjną organizującą zajęcia praktyczne dla uczniów wszystkich szkół zawodowych w Krośnie. Obecnie spełnia ona wszystkie współczesne standardy placówki dydaktycznej tego typu dostosowanej do wysokich wymagań najnowszych efektywnych form kształcenia modułowego oraz spełniającą wymogi ośrodka egzaminacyjnego. 

02Centrum w Dolinie Lotniczej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w skład w którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego jest członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza, jako jeden z pięciu takich ośrodków na Podkarpaciu. Daje to duże perspektywy rozwoju oraz spełnia wysokie kryteria kształcenia przyszłych pracowników zakładów produkcyjnych naszego regionu. Jest to ogromne wyróżnienie dające możliwości uzyskania nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych oraz środków dydaktycznych od zakładów opiekuńczych dla stworzenia nowoczesnych modułowych form kursowych pracowników tych zakładów oraz uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie.

Współpraca z uczelniami

Prowadzimy również współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, która posiada w obiektach CKP laboratoria specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. W ramach współpracy z PWSZ z laboratoriów mogą korzystać także uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKP. Umożliwia to pełną realizację procesów dydaktycznych na nowoczesnych przyrządach naukowych oraz bliski kontakt ze szkolnictwem wyższym.

03Nowoczesne wyposażenie
W 2011 roku na obiekcie CKP rozpoczęła się potężna inwestycja.
W ciągu nieco ponad roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstało pierwsze na Podkarpaciu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
Cały projekt pochłonął 14 mln zł z czego ponad 10 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z całej kwoty aż 8 milionów kosztowało samo wyposażenie nowych pracowni i laboratoriów. Do centrum przyjechały maszyny z najwyższej półki. Dla "Mechanika" do prawdziwy skok cywilizacyjny.
CKP uruchomiło nowoczesne modułowe formy kształcenia kursowego. Została nawiązana współpraca z firmą Szwed, Simens, Sandvik, które będą wyposażały Centrum w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie .
CKP ciągle uczestniczy w projektach unijnych i krajowych umożliwiających powiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej.

Filmy

Film promocyjny:Film promocyjny:Monter mechatronik

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w sprzętach AGD, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.mechatronik1 old

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, robotami, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku: Monter Mechatronik. To najnowocześniejszy kierunek związany z elektroniką, automatyką i mechaniką dający bardzo wszechstronne wykształcenie

Monter mechatronik jest specjalistą, który spełnia swoje zadania zawodowe polegające na:
• montażu
• uruchamianiu
• użytkowaniu
• konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych,
mechatronik2

Może wykonywać je zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesora, automatyką.

Absolwent tego kierunku może wykonywać pracę na stanowisku:
• operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
• serwisanta sprzętu AGD, montera instalacji alarmowych,
• instalatora urządzeń automatyki domowej i przemysłowej,
• operatora maszyn manipulacyjnych.
Z urządzeniami mechatronicznymi stykamy się na co dzień, w związku z tym umiejętności pozyskane w trakcie procesu kształcenia dają bardzo duże szanse na łatwe znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.
mechatronik3

Wiedza którą posiądziesz uczęszczając do naszej szkoły jest wiedzą praktyczną, którą pozwalają opanować takie pomoce dydaktyczne jak:

• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy - mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości” co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Jest to możliwe dlatego, że mechatronika łączy kilka dziedzin jak np. : mechanikę, elektronikę, technologię informacyjną i programowanie. Jest to jedyny zawód „przyszłości”, który daję gwarancję zatrudnienia na wiele lat.

Uczymy sie w tych pracowniach

Egzamin zawodowy

Czym jest egzamin zawodowy ?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

Etapy egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.


O ocenianiu zewnętrznym

Ocenianie zewnętrzne jest nowym systemem oceniania, którego zadaniem jest podsumowanie określonego etapu kształcenia. Jest prowadzone przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły w oparciu o ogólnopolskie wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

 

Materiały do egzaminów 

 Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik 

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód w branży motoryzacyjnej.

Poznając ten zawód podczas trzech lat nauki w ZSZ, można zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie diagnostyki, naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Współczesne samochody i motocykle „naszpikowane” są elektroniką. W niedalekiej przyszłości w powszechnym użytku będą pojazdy całkowicie elektryczne. Już teraz istnieje nieustanne zapotrzebowanie na elektromechaników pojazdów samochodowych, posiadających dużą wiedzę zawodową i to głównie w dziedzinie elektroniki. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw technologii i materiałoznawstwa elektrycznego, podstaw elektrotechniki, pomiarów elektrycznych i elektroniki samochodowej.

Absolwent naszej szkoły po ukończeniu tego kierunku na pewno będzie poszukiwanym na rynku pracy elektromechanikiem.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje pozwalające znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, 
 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych, 
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów (ASO), 
 • zakładach produkujących układy elektryczne oraz elektroniczne na potrzeby motoryzacji, 
 • placówkach handlowych.


Absolwenci przygotowani są do spełniania zadań zawodowych, takich jak:

 • przyjmowanie samochodów lub ich zespołów do naprawy, 
 • sporządzanie protokołu przyjęcia, 
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych, 
 • demontaż i montaż zespołu, mycie i weryfikacja części, 
 • wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części, 
 • demontaż i montaż wiązek elektrycznych, rozruszników, zespołu wycieraczek, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, alternatorów, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pomp paliwowych i spryskiwaczy, elementów oświetlenia pojazdu, 
 • przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i urządzeń wyposażenia elektrycznego, 
 • ustawianie reflektorów, 
 • ładowanie akumulatorów, 
 • ustawianie i regulowanie zapłonu, 
 • dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych pojazdów, 
 • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów oraz robocizny usług naprawczych.


Szkoła zapewnia zdobywanie umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze technologie.

Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • wysokiej klasy specjalistyczne urządzenia pomiarowe 
 • oscyloskopy, multimetry, 
 • zestawy do autodiagnostyki OBD II, 
 • stanowiska dydaktyczne, 
 • i wiele innych.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.


Trzyletni cykl nauki kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin ten odbywa się na miejscu, a to dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po zdaniu egzaminu każdy absolwent otrzymuje dyplom Elektromechanika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim i innym wybranym języku obcym.

Dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy mamy ofertę bezpłatnych kursów dokształcających. Ich ukończenie jest potwierdzane certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia nauki na prezentowanym kierunku.

 

Rekordy szkoły

Rok szkolny 2008/2009 

Rekordy Lekkoatletyczne

  Imię i nazwisko wynik
Bieg na 100m Arkadiusz Gierlach 11,6s
Bieg na 1000m Sławomir Bobusia 2min 48s
Skok wzwyż Kamil Gonet 172 cm
Skok w dal Rafał Zbylut 589 cm
Pchnięcie kulą Adam Duduś 1115 cm
     

Rekordy testu sprawności motorycznej

  Imię i nazwisko wynik
Podciąganie na drążku
1. Wajs Maciej IV bt
2. Filar Dawid IV et
3. Mikosz Sylwester II bt
20x
19x
18x
Bieg na 50m
1. Krasowski Gabriel IV bt
2. Gierlach Arkadiusz II et
3. Drobek Patryk I ct
4. Pilch Tomasz III b ZSZ
5. Brzyski Damian III a ZSZ
6,3 s
6,4 s
6,5 s
6,5 s
6,5 s
Bieg przełajowy
1. Soliński Dawid II at
2. Leśniak Dariusz I et
3. Świdrak Mateusz II at
2,59 min
3,02 min
3,06 min
Skok w dal z miejsca
1. Pelczar Piotr IV et
2. Woźniak Piotr II ct
3. Rubaj Radosław II bt
290 cm
280 cm
280 cm
Siady z leżenia (30s)
1. Mikosz Sylwester II bt
2. Adamik Jakub III b ZSZ
3. Łęcki Arkadiusz III at
4. Turowski Grzegorz III ct
5. Adamczyk Dawid I ct
6. Filar Paweł IV e
40x
39x
38x
38x
38x
38x

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych gimnazjalistów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy itp.

Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje pozwalające znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach serwisowych, 
 • zakładach usługowo naprawczych, 
 • stacjach diagnostycznych, 
 • fabrykach samochodowych
Absolwenci przygotowani są do spełniania zadań zawodowych, takich jak:
 •  przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia, 
 • ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi, 
 • usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych w ramach napraw bieżących i okresowych, 
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia, 
 • wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, 
 • wykonywanie demontażu i montażu samochodów i jego zespołów, 
 •  mycie oraz czyszczenie części i zespołów, 
 • przeprowadzanie weryfikacji części, 
 • przeprowadzanie naprawy zespołów, 
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, 
 • sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych, 
 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 


Szkoła zapewnia zdobywanie umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze technologie.

Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • linia diagnostyczna, 
 • hamownia podwoziowa, 
 • hamownia silnikowa, 
 • stoły probiercze marki BOSCH, 
 • zestawy OBD II, 
 • i wiele innych.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Trzyletni cykl nauki kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin ten odbywa się na miejscu, a to dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po zdaniu egzaminu każdy absolwent otrzymuje dyplom Mechanika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim i innym wybranym języku obcym.

Dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy mamy ofertę bezpłatnych kursów dokształcających. Ich ukończenie jest potwierdzane certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia nauki na prezentowanym kierunku.

Uczymy sie w tych pracowniach

Wykaz klas i wychowawców

WYKAZ

klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Klasa Zawód – specjalność - profil Wychowawca
 1. I a ZSZ mechanik pojazdów samochodowych mgr Mariusz Węgrzyn
 2. I b ZSZ mechanik pojazdów samochodowych mgr Artur Kociuba
 3.

II a ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych mgr inż. Krzysztof Karkut
 4.

III a ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Zofia Wrzask
 5. III b ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych mgr Julita Gładysz
 6.

I a T

I e T

technik mechanik

technik mechanik lotniczy

mgr Urszula Rajchel
 7. I b T technik pojazdów samochodowych mgr Dorota Buczek
 8. I  c T technik pojazdów samochodowych mgr Agnieszka Pelczar-Kustra
 9. I d T technik mechatronik mgr Justyna Jurczak
 10.

II a T

II b T

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

mgr Monika Dienis – Janczewska
 11. II c T technik pojazdów samochodowych mgr inż. Piotr Boś
 12. II d T technik pojazdów samochodowych inż. Lucjan Piczak
 13.

II f T

II e T

technik mechatronik

technik mechanik lotniczy

mgr inż. Monika Horodyska
 14. II g T technik mechatronik mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 15.

III a T

III b T

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

mgr Katarzyna Głowińska
 16. III c T technik pojazdów samochodowych mgr Marcin Błaż
 17. III d technik pojazdów samochodowych mgr Grzegorz Wilusz
 18.

III f T

III e T

technik mechatronik
technik mechanik lotniczy
mgr inż. Monika Lubas
 19. III g T technik mechatronik mgr Katarzyna Domaradzka - Longawa
 20.

IV  a T

IV e T

technik mechanik

technik mechanik lotniczy

mgr Michał Romanowski
 21. IV b T technik pojazdów samochodowych mgr Angelika Doniek
 22. IV c T technik pojazdów samochodowych mgr Władysław Koś
 23 IV d T technik mechatronik mgr inż. Piotr Warżołek

Administracja ZSP Nr 3 w Krośnie

Główny Księgowy: mgr Elżbieta Nowak
Kierownik Ekonomiczno Administracyjny: Zofia Wajs
Administrator RCEZiNT:  inż. Dopart Krzysztof
 

Baza sportowa

 • Duża sala
 • Siłownia
 • Mała sala
 • Boisko do piłki nożnej, ręcznej
 • Boisko do koszykówki, siatkówki
 • Gramy w tenisa stołowego
 • Biegamy w terenie, skaczemy w dal, pchamy kulą
 • Korzystamy również z krytej pływalni 
 • Jeździmy na łyżwach korzystając z lodowiska MOSiR w Krośnie

Komunikaty dla rodziców

8 września 2015r. (wtorek) na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na zapoznawcze spotkanie z wychowawcami klas zespołem kierowniczym zespołu szkół. Spotkanie odbędzie się w auli A-10, a później z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych, które podamy na ogólnym spotkaniu.


 

 W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2015/2016 , zmianami w prawie oświatowym i zmianami w Statucie ZSP nr 3, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne i organizacyjne do szkoły w terminach:


a) Rodziców uczniów klas II – III ZSZ w dniu 24 września 2015r. do auli A-10 na godz. 16.00

b) Rodziców uczniów klas II – IV Technikum w dniu 24 września 2015r. do auli A-10 na godz. 17.00

c) Rodziców uczniów klas IV-tych Technikum w dniu 24 września 2015r. do auli A-10 na godz. 17.30 na dodatkowe spotkanie informacyjne w sprawie zewnętrznych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.
Jednocześnie na to spotkanie zapraszam wszystkich uczniów klas IV-tych Technikum.

Po spotkaniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas.


 

4 listopada 2015r. (środa) na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na spotkanie z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi poszczególne rodzaje zajęć. Będą mogli się Państwo zapoznać z efektami i postępami w nauce naszych uczniów, a swoich dzieci.

Cisco

Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od marca 2010 roku jesteśmy lokalną akademią sieciową firmy Cisco. Program Cisco Networking Academy realizuje praktyczne hasło nauczania internetowego (e-lerning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom Cisco pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu.

Program został stworzony przez nauczycieli i wykorzystuje najnowsze tendencje pedagogiczne. Materiały dydaktyczne są dostępne dla każdego ucznia akademii Cisco w laboratorium komputerowym oraz po zalogowaniu na serwer edukacyjny. Akademia udostępnia narzędzia umożliwiające testowanie wiedzy uczniów oraz dostarczające natychmiastowych informacji zwrotnych zarówno instruktorom jak i uczestnikom kursu. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom kursów właściwy poziom nauczania.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo- multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, usług, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie z dobrych doświadczeń innych i uniknięcie błędów dydaktycznych.

Uczniowie naszej szkoły w trakcie zajęć z przedmiotu technologia informacyjna realizują program kursu IT Essentials. Szkolenie "IT Essentials I: PC Hardware and Software" sponsorowane przez firmę Hewlett - Packard, pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera. Kurs IT Essential przygotowuje do dwóch certyfikatów przemysłowych: Comp TIA A+ oraz EUCIP

 

Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej

image

Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej

15 czerwca 2012r. w auli „Mechanika” pożegnaliśmy absolwentów ZSZ. Przy obecności sztandaru ZSP nr 3 absolwentów szkoły zawodowej pożegnała dyrekcja zespołu szkół, nauczyciele uczący w tych klasach oraz wychowawcy klas kończących ZSZ tj. mgr Katarzyna Głowińska i mgr inż. Piotr Warżołek. Wręczone zostały liczne dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów.

 

Zakończenie roku szkolnego

image

Zakończenie roku szkolnego w "Mechaniku"

9 czerwca 2012r. w „Mechaniku” jak w każdej innej szkole – odbyła się uroczystość kończąca rok szkolny. Ze względu na nadal prowadzoną inwestycję budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – uroczystość ta odbyła się na boisku sportowym obok budynku szkolnego. Obok uczniów, rodziców i nauczycieli przybyli na nią zaproszeni goście tj. : Stefan Pinderski – Dyrektor WORD w Krośnie oraz Wiesław Dymiński – Prezes Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Wewnątrzszkolny

System Oceniania

/wyciąg ze statutu/

§ 34

 Założenia wstępne

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;
 2. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania.
 3. Zasady, o których mowa w punkcie drugim są corocznie przedstawiane uczniom przez nauczycieli na zajęciach rozpoczynających roczny (początek roku szkolnego) cykl kształcenia danego rodzaju zajęć.

§ 35

 Cele oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

§ 36

 Formułowanie wymagań edukacyjnych

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  •    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ewentualnych zmianach w WSO.

3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę z powyżej podanych obowiązków odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.

§ 37

 Kryteria oceniania zachowania

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Oceny bieżące zachowania wystawia wychowawca klasy oraz nauczyciele w dzienniku lekcyjnym w rubryce – zachowanie lub w dowolnym innym trybie przyjętym w szkole. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w następującej skali:

 1. wzorowe
 2. bardzo dobre
 3. dobre
 4. poprawne
 5. nieodpowiednie
 6. naganne

3. Oceny śródroczne i roczne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz uczniów klasy. Wychowawca przygotowuje listę uczniów swojej klasy i nauczyciele uczący wpisują propozycje ocen zachowania dla każdego ucznia.

4.Kryteria ocen zachowania:

wzorowe - wymagane jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

 • uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, nie ulega nałogom;
 • wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;
 • jest inicjatorem pozytywnych działań i przedsięwzięć w szkole i poza nią, godnie reprezentuje szkołę w środowisku, bierze udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz  szkoły i środowiska,  olimpiadach konkursach, zawodach itp.
 • służy pomocą innym uczniom;

         •    posiada wysoką frekwencję i nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
bardzo dobre - wymagane jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

 • uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, nosi właściwy estetyczny strój (obuwie zastępcze w CKP i pantofle w szkole),

a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;

 • rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań;
 • w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na przejawy zła, chętnie pomaga kolegom,
 • wykazuje dużą aktywność w działaniu na  rzecz innych uczniów w szkole i poza nią, swoją postawą zachęca do naśladowania;
 • nie stwierdzono u niego żadnych nałogów;
 • posiada wysoką frekwencję i usprawiedliwione nieobecności;

dobre - wymagane jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

 • wywiązuje się z obowiązków ucznia; postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; dba o honor i tradycje szkoły; dba o piękno mowy ojczystej;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godnie, kulturalnie zachowuje się
  w szkole i poza nią;
 • ma maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

poprawne - wymagane jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

 • uczeń czasami łamie postanowienia statutu np. : brak obuwia zmiennego, właściwego stroju, lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;
 • angażuje się okazjonalnie w życie klasy, szkoły i środowiska;
 • posiada najwyżej do 30 godzin nieusprawiedliwionych z zajęć lekcyjnych w semestrze;

nieodpowiednie - wymagane jest  spełnienie przynajmniej dwóch poniższych kryteriów:

 • posiada nie więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
 • często narusza zapisy statutu a uwagi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów np. obuwia na zmianę;
 • cechuje go brak kultury języka, jest wulgarny i arogancki;
 • ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów;
 • zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań;
 • nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań;

naganne - wymagane jest spełnienie przynajmniej dwóch poniższych kryteriów z wyjątkiem dwóch ostatnich, z których każdy kwalifikuje się do oceny nagannej:

 • nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin przekracza 50 godz. na semestr;
 • zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy;
 • postępowanie ucznia jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi;
 • uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku;
 • wchodzi w kolizję z prawem;
 • posiadał lub rozprowadzał środki odurzające, używki i tym samym naraża na uszczerbek zdrowia siebie i innych oraz dobre imię szkoły.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

§ 38

 Ocenianie bieżące

 1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali :
 1. stopień celujący                                    - 6
 2. stopień bardzo dobry                           - 5
 3. stopień dobry                                        - 4
 4. stopień dostateczny                             - 3
 5. stopień dopuszczający                        - 2
 6. stopień niedostateczny                      - 1
 7. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach cząstkowych, przy czym:
 • zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.
 • sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań o średnim poziomie trudności.
 • umiejętności, rozwiązywaniu zadań o średnim poziomie trudności.

5. Skalę ocen określoną w §34 pkt. 3 rozszerza się przez dodanie do ocen cząstkowych znaków ,,+” lub ,,-” , co zwiększa lub zmniejsza wartość oceny o 25%. 6. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: praca klasowa, sprawdzian wiadomości i umiejętności, kartkówka, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne.

7.  Przedmiotem oceny jest również wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy, lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.

8. W przypadku nie przystąpienia do zapowiedzianego pisemnego sprawdzianu wiadomości, testu, klasówki z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo i obowiązek przystąpienia do sprawdzianu z tego samego fragmentu materiału lub jego zaliczenia w inny sposób określony przez nauczyciela w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Sposób usprawiedliwiania nieobecności określa statut szkoły.

 1. Kartkówka to krótki pisemny sprawdzian wiadomości ucznia obejmujący wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Taka forma sprawdzenia wiedzy nie musi być zapowiadana przez nauczyciela.
 2. Sprawdzian, klasówka, test - to pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia obejmujący większy fragment materiału - rozdział, dział, całe półrocze. Taki sprawdzian powinien być zapowiedziany minimum jeden tydzień wcześniej.
 3. W ciągu tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany obejmujące większą niż trzy ostatnie lekcje fragmentów materiału, lecz nie więcej niż jeden w danym dniu.

13.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

14. Nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej przez niego ocenie, która zostaje wpisana do dziennika. Jednocześnie nauczyciel udziela uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić

 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niższej niż ocena - bardzo dobry. Na poprawę ma dwa tygodnie od dnia jej otrzymania. Formę poprawy (ustnie, pisemnie) ustala z nauczycielem.
 2. Uczeń traci prawo do poprawy oceny cząstkowej jeżeli nauczyciel stwierdził niesamodzielną wypowiedź pisemną lub ustną ucznia.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Ocenione prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy itd.) są udostępniane uczniowi w celu zapoznania się z nimi.
 5. W przypadkuustalania oceny z zajęć WF, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

§ 39

Wspomaganie ucznia zdolnego

 1. Uczeń zdolny może realizować indywidualny tok nauki.
 2. Ma możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez przygotowanie pod opieką nauczyciela do udziału w olimpiadach i konkursach.

3.  Organ prowadzący lub szkoła w miarę posiadanych możliwości może przyznać uczniowi szczególnie uzdolnionemu stypendium.

§ 40

 Skala i tryb oceniania śródrocznego i rocznego

 1. Klasyfikację śródroczną i roczną uczniów przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Na 14 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy informuje o tym ich rodziców (prawnych opiekunów). Wychowawca informuje również uczniów i ich rodziców (prawnych

5. Formy poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych:

 • pisemnie - wysłanie lub przekazanie informacji do domu ucznia listem poleconym lub zapisanie w zeszycie ucznia, formularzu szkolnym. Rodzice (prawni opiekunowie) są proszeni o przyjęcie tych informacji do wiadomości przez złożenie podpisu pod przewidywanymi ocenami. Nie złożenie podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją nie skutkuje nie wstawieniem przez nauczyciela oceny niedostatecznej;
 • telefonicznie - rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • ustnie - indywidualna rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub zebranie klasowe w szkole.

6.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość, nie czekając na powiadomienie wychowawcy o przewidywanych ocenach rocznych, do kontaktu z wychowawcą i nauczycielami na terenie szkoły.

7.  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia według skali:

 1. stopień celujący                                   - 6
 2. stopień bardzo dobry                           - 5
 3. stopień dobry                                        - 4
 4. stopień dostateczny                             - 3
 5. stopień dopuszczający                       - 2
 6. stopień niedostateczny                      - 1

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących uczniów danej klasy w danym typie szkoły lub w CKP według skali:

1)  wzorowe

 1. bardzo dobre
 2. dobre
 3. poprawne
 4. nieodpowiednie
 5. naganne

9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 40

10.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), Szkoła lub CKP w miarę możliwości umożliwi uczniowi uzupełnienia braków np. poprzez:

 • indywidualne konsultacje z nauczycielem (poza zajęciami obowiązkowymi przewidzianym w planie zajęć) na zajęciach pozalekcyjnych,
 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • skierowania na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • zorganizowanie zajęć wyrównawczych  na zajęciach edukacyjnych;

11.  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych w CKP ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

13. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne są zgodne z Rozporządzeniem MEN „o ocenianiu i klasyfikowaniu..”

§ 41

Egzaminy zaliczające praktykę zawodową

 1. Uczniowie odbywają praktykę w zakładach lub przedsiębiorstwach, z którymi dyrektor Szkoły podpisze umowę o przeprowadzeniu praktyk.
 2. Do odbywania praktyki przystępuje uczeń, który odbył szkolenie bhp i posiada ważne zaświadczenie lekarskie.
 3. Po odbyciu praktyki uczeń przystępuje do egzaminu pod warunkiem, że:

          •            uczestniczył we wszystkich zajęciach związanych z praktyką zawodową,

          •posiada dzienniczek praktyki z pozytywną opinią opiekunów praktyki;

4.Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora lub wicedyrektora Szkoły w składzie:

 1. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
 2. kierownik CKP,
 3. nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych jako egzaminator,

5.Egzamin zakończony oceną pozytywną zalicza praktykę zawodową.

6.W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń musi uzupełnić nie zaliczone godziny zajęć praktycznych w terminie uzgodnionym z dyrektorem Szkoły i zakładem pracy organizującym praktykę, a następnie przystąpić do powtórnego egzaminu.

§ 42

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo więcej zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowęczasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny lub egzaminy klasyfikacyjne.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu jego nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący indywidualny tok nauki,
 2. spełniający obowiązek nauki poza szkołą,Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się również oceny z zachowania.
  1. uzupełniający różnice programowe dla rodzaju zajęć edukacyjnych ze względu na zmianę  typu szkoły.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma  formę zadań teoretycznych i praktycznych.

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, nie później jednak niż w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki w szkole przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor  Szkoły, albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze  –  jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele  zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania dla

Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1. nazwiska i imiona nauczycieli, skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne;
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
 5. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

,,nieklasyfikowany”.

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 40 ust 1.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych ma możliwość przystąpienia do niego w dodatkowym terminie.

16. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia odbędzie się najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

§ 43

 Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy. Staje się to na pisemny wniosek ucznia. Podania składa się w sekretariacie Szkoły do godziny15-ej w dniu nauki szkolnej poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na podaniu ucznia, wychowawca klasy przedkłada własną opinię.

 1. W wyjątkowych przypadkach (np. bardzo trudna sytuacja domowa ucznia, kłopoty zdrowotne, sytuacje losowe itp.), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W takim przypadku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają podanie do dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, w którym dokładnie wyjaśniają powód otrzymania dwóch ocen niedostatecznych. Podanie należy złożyć w sekretariacie Szkoły do godziny 15-stej dnia nauki szkolnej poprzedzającego posiedzenie rady pedagogicznej. Wychowawca klasy na podaniu ucznia przedkłada opinię o nim, potwierdza liczbę ocen niedostatecznych i podaje ilość godzin nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Z treścią podania dyrektor Szkoły zapoznaje Radę Pedagogiczną na plenarnym posiedzeniu. Po przedstawieniu prośby ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 2. Na prośbę ucznia nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, przygotowuje w terminie do 30 lipca danego roku szkolnego zakres materiału, który będzie sprawdzany na egzaminie poprawkowym.

4. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z zajęć praktycznych, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

5.  Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ciągu 10 dni kończących rok szkolny.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły,  wicedyrektor lub kierownik CKP - jako przewodniczący;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nauczyciel egzaminujący lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przygotowuje zadania, pytania egzaminacyjne dla uczniów i przekazuje je dyrektorowi w terminie do 15 sierpnia danego roku szkolnego.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji;
  2. termin egzaminu poprawkowego;
  3. pytania egzaminacyjne;
  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później jednak niż do końca września nowego roku szkolnego.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego bez podania usprawiedliwienia nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Technikum lub ZSZ, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
  do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 44

 Tryb odwoływania się od rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, rocznej (semestralnej) oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że:

                1)    ustalona przez nauczyciela,

 1. uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ,
 2. lub egzaminu poprawkowego,

•    roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

 • roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
  • niedostateczna roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie :

-           7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - (dotyczy § 40 ust 1 pkt. 1 i 2 )

-           5 dniod dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena, o której mowa w § 12 ust 1 pkt. 1,2,3 została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor Szkoły i powołuje komisję która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.W skład komisji wchodzą:

3.1.W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

 1. dyrektor Szkoły, wicedyrektor lub kierownik CKP - jako przewodniczący;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

3.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania :

 1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący w danej klasie,
 4. pedagog szkolny,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.
 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych oraz roczna
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający :

6.1 W przypadku rocznej (semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania, pytania,
 4. pisemną pracę ucznia,
 5. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
 6. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

            6.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Ustalona przez  komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. Ocena nie może być niższa od oceny wcześniej ustalonej.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w  ust.  2 pkt. 1, w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, lecz nie później niż do końca września następnego roku szkolnego.

§ 45

 Sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów)   o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Sposoby przekazywania informacji rodzicom przez wychowawcę:

 1. ustnie  –  rozmowa z   rodzicami  (prawnymi-opiekunami) w szkole -indywidualne spotkanie lub zebranie;
 2. pisemnie – wysłanie informacji do domu ucznia listem poleconym lub notatka w dzienniczku ucznia, zeszycie;
 3. telefonicznie – rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 4. mailem lub podobną formą z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
 5. O sposobie przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) decyduje nauczyciel - wychowawca, biorąc pod uwagę ,,ważność”   informacji i kierując się dobrem ucznia.
 6. Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/prawni opiekunowie ucznia uzyskują podczas wywiadówek i dni otwartych oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym.

§ 46

 Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 32 ust.1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też - jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

 1.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Jeżeli uczeń został zwolniony z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się słowo ,,zwolniony”.

§ 47

 Promowanie i ukończenie szkoły

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo  wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

4. Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady uzyskał po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji.
 2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej są wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 33 ust. 5, 6.

7. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych w klasie  programowo najwyższej i z zajęć edukacyjnych, których nauka kończy się w klasach programowo niższych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 48

 Egzaminy po ukończeniu  szkoły  w ZSP nr 3

1.  Po ukończeniu nauki w Technikum, ZSZ  i w CKP uczniowie  mogą przystąpić do następujących egzaminów:

 1. Egzamin  maturalny  - absolwenci technikum
 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych.

2. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach.

3.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonych w odrębnych przepisach.

4.  Egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, (otrzymanego po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zawodowej, zdaniu egzaminu i ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub zdaniu egzaminu i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), lub wykształcenia średniego, (otrzymanego po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół wymienionych powyżej) – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5. Absolwenci, którzy zdali te egzaminy otrzymują świadectwa – egzamin maturalny i dyplomy - egzamin zawodowy, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                                § 49

 Sposób i tryb aktualizacji WSO

1. Poprawki do WSO mogą wnosić:

 1. dyrektor Szkoły;
 2. wicedyrektor lub kierownik CKP;
 3. komisje przedmiotowe;
 4. rada rodziców;
 5. samorząd uczniowski.

2. Poprawki do WSO składa się na piśmie dyrektorowi Szkoły, który po zapoznaniu się z nimi przedstawia je radzie pedagogicznej, która zatwierdza je większością głosów na swoich posiedzeniach.

 1. O zmianach w WSO informuje się uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Ze zmianami w WSO ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca danej klasy.
 3. WSO jest dostępny na stronie internetowej Szkoły.

O zespole szkół

W skład ZSP3 wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ)
 • Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy
 • Stacja Kontroli Pojazdów
 • RCEZINT
 • Muzeum Motoryzacji

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "MECHANIK" im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych na terenie całego kraju. Z czasem staliśmy się jedyną tego typu placówką w Krośnie i powiecie krośnieńskim, gdyż kształcenie oparliśmy na drogim, ale jakościowo najlepszym sprzęcie dydaktycznym. Te i nowe wyzwania sprawiły, że kształcimy dla Doliny Lotniczej, bo tylko ten program i życzliwa opieka "Goodrich Krosno" - największego zakładu w regionie pozwalają na tworzenie kadry dla przemysłu lotniczego, samochodowego i elektromechaniczengo.
image 10Postawiliśmy na jakość kształcenia - nasi uczniowie uzyskali dwa pierwsze miejsca (w skali kraju) w olimpiadach motoryzacyjnych, a szkoła w rankingu tychże olimpiad, otrzymała miano pierwszej szkoły samochodowej w Polsce.

Te i inne sukcesy, np. w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, nie byłyby możliwe bez specjalistycznego sprzętu. Akcentujemy to, gdyż jesteśmy świadomi, że współcześnie bez dostępu do niego nie jest możliwe profesjonalne kształcenie - dotyczy to nie tylko kierunków samochodowych, ale również mechanicznych, elektronicznych i mechatronicznych.

pandaTa wysoka ocena spowodowała, że w 2005 roku otrzymaliśmy akredytację Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jest to nasze wielkie osiągnięcie, gdyż w ten sposób zadbaliśmy o to, aby nasi uczniowie szkoły zawodowej i technikum mogli zdawać egzaminy zawodowe w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego. Doceniają to ci uczniowie, którzy z odległych regionów przyjeżdżają do nas na egzaminy, a także ci z innych szkół zawodowych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Jest to możliwe, gdyż w naszym zespole funkcjonuje placówka organizująca zajęcia praktyczne, tj. Centrum Kształcenia Praktycznego ZSP Nr 3. W województwie podkarpackim tylko my zabezpieczyliśmy w ten sposób zajęcia dla uczniów, którzy w tym samym kompleksie budynków mają zajęcia teoretyczne i praktyczne, a później egzamin na zakończenie szkoły. W naszym CKP mamy świetnie przygotowane pracownie i laboratoria, spełniające najwyższe standardy wymagań, co zaowocowało współpracą z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.
maszyna13Specjalistyczne pracownie szkolne (samochodowe, metrologii, projektowania przestrzennego CAD/CAM), wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają - uczniom nie tylko naszej szkoły - poznanie tajników laboratoryjnego obliczania wytrzymałości materiałów, opanowanie zasad informatycznego projektowania przestrzennego - tak potrzebnych przy zdawaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Bez tego oprogramowania i sprzętu nie byłoby możliwości odpowiedzialnego organizowania zajęć specjalistycznych. W tym zakresie nasza oferta jest najlepszą w regionie.

Wymienione możliwomaszyna14ści pracowni specjalistycznych w CKP wzbogacają pracownie przedmiotowe szkoły. To tutaj, na zajęciach przedmiotowo-teoretycznych, profesjonalna kadra nauczycieli przekazuje wiedzę, która daje przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. Są to pracownie samochodowe o charakterze dydaktycznym, gdzie uczniowie poznają specjalistyczną wiedzę, a nawet mogą, w systemie laboratoryjnym, uruchamiać silniki. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego są prowadzone pod wytrawnym okiem fachowca. Tu przygotowujemy do egzaminów na prawo jazdy , które uczeń technikum i szkoły zawodowej otrzymuje od szkoły w prezencie (pokrywamy przy tym wszystkie koszty).

Nasze inne pracownie zawodowe to pracownie elektryczne, elektroniczne i mechatroniczne, zgromadzony tutaj sprzęt dydaktyczny daje gwarancję doskonałego przygotowania zawodowego.

Szkoła to uczniowie. Dla nich zadbaliśmy o ciepłe posiłki i napoje oraz opiekę medyczną. Nasza szkoła to także - a może przede wszystkim - tradycja.. Spogląda na nas patron Stanisław Staszic i opiekun młodzieży Jan Paweł II. Wychowanie, bezpieczeństwo uczniów - to dla nas niezwykle ważne zadanie. Odwołujemy się często do tradycji... do wartości uniwersalnych, do naszych korzeni, do lokalnego patriotyzmu. Uświadamiamy, że Polska to nasze miasto, nasza rodzina, nasi bliscy... Mówimy, ze nasze korzenie to chrześcijaństwo, to siła i wiara, przetrwanie ducha narodowego, kontynuacja dokonań pokoleń. Uczymy głębokiego patriotyzmu, poszanowania świętości rodzicielskich rad na temat sensu życia. Pokazujemy, czym jest odpowiedzialność i miłość do drugiego człowieka. Przedstawiamy sens nauki, pracy - dla siebie , dla Polski, dla Rodziny...
Hołdujemy tradycji wychowania przez pracę. M.in. w imię tej tradycji wracamy do rajdów samochodowych, motocyklowych i kartingowych. Kiedyś te osiągnięcia sprawiały, że "Mechanik" zajmował wysokie lokaty muzeumw skali kraju.s Dzisiaj chcemy rozwijać te sukcesy, a miłośników ścigania na pojazdach silnikowych nie brakuje. Kierowani szczególną miłością do starszych i nowszych pojazdów zbudowaliśmy Muzealną Izbę Motoryzacjii. Jest tu ok. 50 motocykli i kilkanaście samochodów. To dzieło naszych uczniów, którzy w ramach prac dyplomowych dawali tym pojazdom "drugie życie".
To niektóre obrazy z życia naszej szkoły, która - sięgając do przeszłości - stara się wybiegać w przyszłość, by nasza oferta dla młodzieży była odpowiedzialna, atrakcyjna i spełniała wymagania Unii Europejskiej.

 

Technik Mechatronik

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, pociąga Cię elektronika i automatyka, interesujesz się robotyką i jej rozwojem, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku Technik Mechatronik.

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych obejmujących zagadnienia:
• Elektrotechniki
• Elektroniki
• Sensoryki
• Programowania sterowników przemysłowych
• Automatyzacji procesów przemysłowych
• Obsługi programów CAD/CAM
• Programowania obrabiarek CNC
tmechatronik1

Wiedzę praktyczną zdobędziesz na:

• miesięcznych praktykach zawodowych odbywanych w największych firmach regionu
• zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego,
• zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu dydaktycznego
• bezpłatnych kursach zawodowych, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatami honorowanymi w całej Unii Europejskiej,
W naszej szkole zdobywasz wiedze, którą od razu popierasz praktyką. Wszystko to odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach.

tmechatronik2
Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności:

• obsługi nowoczesnych przyrządów pomiarowych
• wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
• posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
• programowania robotów
• projektowania i eksploatacji linii przemysłowych z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych i hydraulicznych
• programowania sterowników przemysłowych

tmechatronik3

 Wiedzę praktyczną możesz pozyskać ćwicząc na takim sprzęcie dydaktycznym jak:
• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

mechatronik1
Ciągły postęp technologiczny wyzwala coraz większą ekspansję, szczególnie w zakresie elektroniki, mechaniki i informatyki. Rozwój tych dziedzin sprawił, że wszystkie te dyscypliny zaczęły się wzajemnie przenikać, żadna z tych branż nie może już istnieć bez siebie. Spowodowało to powstanie nowej dziedziny techniki jaką jest mechatronika, która połączyła wszystkie te specjalności. Mechatronika zadomowiła się na stałe w firmach produkcyjnych jak i w życiu codziennym zwykłych ludzi.

mechatronik3

Technik mechatronik to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Masz, więc realne możliwości znalezienia zatrudnienia w:
• dużych zakładach przemysłowych, które stawiają na automatyzacje produkcji,
• firmach montujących instalacje inteligentne w gospodarstwach domowych
• firmach instalujących instalacje alarmowe
• firmach produkujących sprzęt AGD
• zakładach serwisujących urządzenia codziennego użytku
• oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią elektryczną

mechatronik2
Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM- (ROWEZ), egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom Technika Mechatronika w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.
Kończąc naukę, po zdanym Egzaminie Dojrzałości możesz dalej zdobywać wiedzę studiując na uczelniach wyższych.

Technik Awionik

Technik awionik jest specjalistą, który zajmuje się diagnozą, naprawą i obsługą urządzeń automatyki lotniczej i wszystkich elementów elektronicznych. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu systemów sterowania statku powietrznego, przeglądem i naprawą urządzeń elektronicznych radionawigacji, radiołączności i elektronicznych obwodów automatyki.

Technik awionik jest prestiżowym kierunkiem, który oferuje nasza szkoła. Dzięki bogatemu zapleczu naukowemu uczniowie mogą pracować na prawdziwych instalacjach oraz przyrządach płatowcowych.

Szkoła posiada bogato wyposażone laboratoria budowy i eksploatacji statków powietrznych, laboratorium obsługi naziemnej i napraw płatowcowych. Dzięki takim laboratoriom uczniowie poznają konstrukcję, wyposażenie statku powietrznego oraz uczą się diagnozowania i napraw instalacji. Poznają zasady działania aparatury kontrolnej i wszystkich przyrządów nawigacyjnych, systemów radiowych oraz zapisu i przechowywania informacji.

Pogłębianie wiedzy oraz wykorzystanie jej w praktyce uczniowie mogą wykorzystać w laboratoriach poprzez własne doświadczenia. Są to laboratoria automatyki lotniczej, z tunelem aerodynamicznym oraz badań konstrukcji lotniczych.

Szkoła dzięki współpracy z firmami z branży lotniczej oferuje uczniom ciekawe praktyki. Są to firmy, które wraz z naszą szkołą należą do Stowarzyszenia Doliny Lotniczej. FK- Lightplanes, Ekolot, Aero-Kros oraz Aeroklub Podkarpacki są wiodącymi firmami na rynku lotniczym, gdzie uczniowie uczą się od doświadczonych inżynierów lotniczych konstrukcji, technologii i naprawy statków powietrznych, a w szczególności instalacji elektrycznych, przyrządów elektronicznych, systemów sterowania oraz całej automatyki statku powietrznego.


Co jeszcze oferujemy naszym uczniom???

 Szkoła prowadzi koła zainteresowań. Koło Modelarskie zrzesza uczniów którzy interesują się samolotami i lotnictwem i nie tylko lubią konstruować nowe modele statków powietrznych, a również chcą poznać podstawowe zasady mechaniki lotu- czyli „dlaczego samolot lata”?. Poprzez budowanie nowych modeli uczą się zasad aerodynamiki oraz sterowania i pilotażu. Swoje umiejętności pilotażowe mogą również poćwiczyć na symulatorze, który znajduje się w naszej szkole. Jest to symulator szybowcowy, który jest dostępny na mocy porozumienia o współpracy z firmą ProAviation. Firma ta wraz z naszym zapleczem dydaktycznym i kadrowym, organizuje szkolenia na pilotów szybowcowych i samolotowych, a dla bardziej zainteresowanych uczniów jest możliwość uczestnictwa w tych kursach.


Dla miłośników samolotów i lotnictwa co roku szkoła organizuje wyjazdy na pokazy lotnicze, które odbywają się w całej Europie.

Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z przepisami lotniczymi i kończy egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są technika awionika w języku polskim, języku angielski oraz innym wybranym języku obcym.

awionik6

Absolwenci technika awionika mogą w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Wykształcenie lotnicze gwarantuje im przyszłość i bezpieczeństwo oraz współpracę z największymi firmami lotniczymi na całym świecie.

 

Technik Mechanik Lotniczy

Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statku powietrznego oraz jego zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową.
mechanik lot1 old2

Technik mechanik lotniczy zajmuje się przede wszystkim planowaniem, organizowaniem i naprawą podzespołów płatowcowych. Nadzoruje także prowadzenie dokumentacji, montaż i demontaż części statku powietrznego. Absolwent po naszej szkole ma możliwość otrzymania licencji mechanika lotniczego, który jest prestiżowym zawodem i gwarantuje pracę w wielu firmach na całym świecie.
mechanik lot2

Szkoła należy do Stowarzyszenia Doliny Lotniczej, dlatego mamy możliwość współpracy z najlepszymi firmami lotniczymi na terenie całego kraju. Ponadto FK- Lightplanes, Aero-Kros, Ekolot i Aeroklubem Podkarpacki oferują naszym uczniom ciekawe praktyki. Współpraca z najlepszymi inżynierami i mechanikami lotniczymi gwarantuje poznanie wszelkich procedur związanych z powstaniem konstrukcji lotniczych oraz diagnozą, naprawą podzespołów i instalacji płatowcowych.
awionik1

Aeroklub Podkarpacki oferuje nam także loty zapoznawcze, aby uczeń sam doświadczył czym jest lotnictwo i co wpływa na własności lotne konstrukcji.

Szkoła posiada bogato wyposażone laboratoria budowy i eksploatacji statków powietrznych, laboratorium obsługi naziemnej i napraw płatowcowych. Dzięki takim laboratoriom uczniowie poznają konstrukcję, wyposażenie statku powietrznego oraz uczą się diagnozowania i napraw instalacji. Mają możliwość przeprowadzania doświadczeń w tunelu aerodynamicznym oraz badać konstrukcje lotnicze metodą magnetyczną, ultradźwiękową czy penetracyjną.

U nas naukę będzie odbywał nie na wirtualnym sprzęcie ale na pomocach dydaktycznych pochodzących z prawdziwych samolotów.

W skład naszych laboratoriów wchodzą miedzy innymi:
• Samolot Samba XXL
• Tablica przyrządów pokładowych samolotu MIG 21
• Usterzenie ogonowe w kształcie litery T szybowca Lambda
• Elektroniczny wskaźnik parametrów lotu i pracy silnika ze zdalnym układem zbierania danych
• XTreme – EFIS Elektroniczny system informacji dotyczących lotu
• Tablice przyrządów pokładowych samolotów (Cessna 182T, Cirrus , itp. )
• Silnik śmigłowca wielozadaniowego Mi – 2
• Tunel aerodynamiczny
• Profil skrzydła od Iskry TS-11
• Silnik od Antonowa An – 2
• Silnik od Iskry TS-11
• Silnik od Zlina
• Elementy instalacji zapisu parametrów lotu samolotu

Co jeszcze oferujemy naszym uczniom??
Uczniowie przez cały okres szkoły mają możliwość uczęszczania na koła zainteresowań, np. Koło Modelarskie, gdzie pod okiem nauczycieli poznają i uczą się podstawowych zasad aerodynamiki i mechaniki lotu czyli po prostu „dlaczego samolot lata?” A co roku najlepsi modelarze uczestniczą w krajowych zawodach modelarzy.

mechanik lot3


W ramach poznawania i „smakowania” lotnictwa - szkoła co roku organizuje wyjazdy na pokazy lotnicze. Wycieczki obejmują pokazy w całej Europie. Uczeń może doświadczyć niezapomnianych wrażeń i jeszcze bardziej pokochać lotnictwo. Poznając historie samolotów uczeń uświadamia sobie sens techniki lotniczej, a tym bardziej nauki swojego zawodu.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć czym jest lotnictwo - uczniowie w ramach nauki zawodu mogą sami popróbować pilotażu na symulatorze szybowcowym.


Symulator ten jest dostępny dzięki zawartej umowie o współpracy z firmą ProAviation, która ma siedzibę w naszej szkole. Wspólnie z firmą tą prowadzimy szkolenia na pilotów szybowcowych i samolotowych oraz kursy do licencji na mechanika lotniczego. Co roku najlepsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w takich kursach i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, zależnie czy chcą być pilotami w przyszłości czy pracować jako mechanicy.
mechanik lot4
Cykl kształcenia na kierunku technik mechanik lotniczy kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje potwierdzane są dyplomem technika mechanika lotniczego w języku polskim, angielskim oraz wybranym języku obcym.

mechanik lot5Absolwenci kierunku technik mechanik lotniczy są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami branży lotniczej. Jest to pierwszy krok, aby kontynuować naukę na prestiżowych wyższych uczelniach technicznych oraz wojskowych i zdobywać licencję: pilota albo mechanika lotniczego. Zawód ten gwarantuje ciekawą pracę w firmach lotniczych nie tylko w kraju ale także w dużych międzynarodowych firmach jak Boeing, Rolls Royce, General Electric i wiele innych.

Dlaczego My?

Oferujemy kierunki i zawody nowoczesnych technologii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie - to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Od wielu lat kształcimy na wysokim poziomie dla podmiotów gospodarczych Podkarpacia i całego kraju a także dla studiów technicznych. Dzisiaj jako jedyni w regionie kształcimy dla: motoryzacji, lotnictwa, branży mechanicznej i mechatronicznej. Tylko u nas w technikum i szkole zawodowej dajemy uczniom dodatkowe uprawnienia w różnych zawodach na bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych uznawanych w całej UE.
Z myślą o absolwentach gimnazjum, przygotowaliśmy ofertę w której pokazujemy dlaczego warto postawić na nasze kierunki i zawody

Oto nasze argumenty:

Krośnieński "Mechanik" najlepiej kształci dla branży motoryzacyjnej ...

Od lat "Mechanik" jest słusznie uważany za szkołę, która głównie kojarzy się z motoryzacją. Kształcenie dla tej branży prowadzimy na kierunku: technik pojazdów samochodowych. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, laboratoria i kadrę o wysokich kwalifikacjach. To pozwala kształcić na wysokim poziomie o czym świadczą wyniki olimpiad motoryzacyjnych. W ostatnich pięciu latach uzyskaliśmy dwukrotnie tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce oraz dwukrotnie trzecie miejsce w rankingu na ponad 100 podobnych szkół w Polsce. Pozwala to naszym absolwentom otrzymywać pracę w najlepszych firmach motoryzacyjnych renomowanych marek: Volvo, Mercedes, Toyota, Volkswagen, General Motors oraz w innych podobnych. Nasi uczniowie mają możliwość podejmowania praktyki poza granicami Polski w krajach UE w firmach motoryzacyjnych wybieranych przez siebie. Dlatego na język obcy zawodowy tj. j.angielski i j.niemiecki przeznaczamy dodatkowe godziny co pozwala również mieć bardzo dobre przygotowanie do pracy poza granicami kraju.

Od kilku lat kształcimy dla lotnictwa i przemysłu lotniczego ...

Najpierw zaczęliśmy kształcić dla przemysłu lotniczego na kierunkach: technik mechanik i technik mechatronik. Było to możliwe przy naszym zaangażowaniu się w stowarzyszeniu: Dolina Lotnicza. Od kilku lat absolwenci z tych kierunków otrzymują bardzo atrakcyjna pracę i często możliwość dalszego szkolenia w USA, Kanadzie oraz krajach skandynawskich Europy. Obok tych kierunków pojawiły się nowe: technik mechanik lotniczy i technik awionik. To nie tylko zawody do obsługi statków powietrznych, lotnisk itp. Na tym poziomie przygotowujemy do ubiegania się o międzynarodową licencję PART co pozwala podjąć pracę we wszystkich krajach świata. Nasi absolwenci o wiele szybciej przyjmowani mogą być do lotniczej szkoły wojskowej w Dęblinie, z którą nawiązaliśmy współpracę i skąd mamy samolot bojowy Iskra do szkolenia lotniczego. Mamy i budujemy też własne laboratoria lotnicze oraz zapewniamy praktyki w firmach lotniczych w naszym regionie. To branża najbardziej elitarna i z dużymi możliwościami na przyszłość. Komunikacja lotnicza jest też coraz tańsza, bezpieczniejsza i coraz bardziej popularna co daje gwarancję na rozwój usług lotniczych.


Nie kształcimy bezrobotnych..

Nasze zawody na poziomie technikum: technik mechanik i technik mechatronik to najbardziej poszukiwani fachowcy przez firmy nie tylko w naszym regionie ale też w całym kraju. Właśnie w nich brakuje kadry inżynierskiej na poziomie 60% o czym mówią statystyki. Jeśli ktoś chce mieć ogólne przygotowanie techniczne z uwzględnieniem także mechaniki samochodowej i lotniczej to właśnie na tych kierunkach jest to możliwe. Są to właściwie kierunki najbardziej bezpieczne gdy chce się nie mieć zmartwień czy po ich ukończeniu będzie czekać praca. Posiadamy wiele umów z podmiotami gospodarczymi regionu, które najchętniej tych absolwentów chcą przyjmować do pracy. Nadmienić ponadto należy, że kadra inżynieryjno-techniczna ma wysoko płatne oferty pracy jak też nasi absolwenci po tych kierunkach. Zapewniamy również kontynuację nauki na poziomie studiów wyższych w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie gdzie Instytut ten mieści się u nas. Zapewniamy też dalsze kształcenie na kierunkach technicznych krakowskiej AGH i rzeszowskiej Politechnice. Nie wykluczamy, że uczelnie te w naszych obiektach będą prowadzić kształcenie na poziomie wyższym magisterskim.


Realizujemy projekty unijne które pozwalają mieć dodatkowy zawód

Od kilku lat realizujemy projekty unijne, które pozwalają pozyskać duże środki na sprzęt dydaktyczny dla pracowni i laboratoriów. Jest to ważne, bo nie kreda i tablica tylko drogi i jakościowo dobry sprzęt daje najlepsze przygotowanie do nauki i przyszłej pracy. Firmy dzisiaj nie chcą uczyć a chcą mieć fachowców znających ich linie technologiczne, a my to zapewniamy. Tylko tak przygotowanych zatrudnia się w wysokopłatnych zawodach i firmach zapewniających stabilność zatrudnienia. Aby jednak poznać wysokiej jakości sprzęt, maszyny i oprogramowanie – potrzebne są chęci do pracy, nauki i potrzebne są wymagania. Zapewniamy to - ale też wymagamy aby nie łudzić, iż bez wymagań można wiele osiągnąć. Dajemy przy tym największą szansę na zdanie egzaminów państwowych i na karierę w wymarzonej branży i zawodzie.


Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

Od kilku lat na poziomie nie tylko średnim mamy egzaminy państwowe. Nasz zespół szkół uzyskał taką akredytację aby być Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ). Jest to niezwykle ważne dla tych co kończą szkołę i czeka ich egzamin. Co roku w czerwcu i lipcu widać jak nasi absolwenci zdają te egzaminy. Można też zauważyć jaka jest zdawalność innych uczniów z innych podobnych szkół zawodowych naszego regionu, którzy te egzaminy zdają u nas - w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Ponadto posiadamy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na nadzorowanie innych szkół zawodowych w województwie podkarpackim w zawodach mechanicznych. Jest to wyróżnienie, które wyraźnie pokazuje nasze osiągnięcia edukacyjne.Centrum Kształcenia Praktycznego służy najlepiej naszym uczniom


Tylko w naszym zespole szkół funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego. Nie wysyłamy naszych uczniów do różnych firm aby tylko porządkowali hale produkcyjne. Zajęcia praktyczne u nas są prowadzone metodami laboratoryjnymi w różnych pracowniach dla wszystkich kierunków i zawodów u nas występujących. Dodatkowo dla poznawania poszczególnych modułów tematycznych, umożliwiamy naszym uczniom zajęcia w różnych firmach motoryzacyjnych, lotniczych i mechanicznych. Staramy się jednak głównie koncentrować na tym by jak najlepiej przygotować do egzaminów zawodowych - stąd znaczącą część zajęć praktycznych prowadzimy na miejscu. Służy temu zgromadzony o wysokich parametrach sprzęt techno-dydaktyczny w CKP co zapewnia wysoką jakość kształcenia.
W naszej prezentacji nie uda się przedstawić wszystkich atutów naszego zespołu szkół, aby absolwent gimnazjum uwierzył, że wybierając "Mechanik" wybiera właściwą przyszłość...
Jeśli absolwent szkoły gimnazjalnej chce połączyć swoje życie zawodowe z nowoczesnymi technologiami i chce się związać z dziedziną gospodarki opartej na wiedzy i na przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym mechanicznym i mechatronicznym - to wśród szkół zawodowych tych branż jesteśmy najlepsi. Wybierając nas - wybieraj świadomie najlepszą przyszłość.

Technik Mechanik

Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Nowoczesne specjalności takie jak: programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, oraz energetyka - odnawialne źródła energii sprawiły, że zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie metod projektowania i sposobów obróbki materiałów, oraz ogromne zapotrzebowanie na nowe niekonwencjonalne źródła energii.
mechanik1
Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. W szczególności objawia się to niedoborem na rynku pracy operatorów maszyn sterowanych numerycznie, projektantów i technologów wykorzystujących w swojej pracy komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.
Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi, co czyni go bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.
mechanik2

Aby jak najlepiej dostosować zainteresowania uczniów oraz wymagania pracodawców do konkretnych dziedzin prezentujemy moduły, które szczególnie prezentujemy uczniom podczas nauki:
• Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
• Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
mechanik3


Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM

Komputerowe wspomaganie projektowania determinuje funkcjonowanie tych specjalności, dlatego najpierw stawiamy na projektowanie i programowanie przy użyciu skomplikowanych ale niezbędnych programów, którymi dysponujemy.
Dlatego projektowanie i wspomaganie komputerowe, czyli zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym - pozwala znacząco obniżyć koszty wytworzenia i czas potrzebny na wykonanie danej części mechanicznej. Dzieje się tak ponieważ wszystkie niezbędne procesy i obliczenia można wykonać i zasymulować przy użyciu oprogramowania komputerowego co pozwala wykluczyć ewentualne pomyłki w późniejszym wykonaniu części mechanicznej. Metodologia CAD znalazła zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, lotniczej, elektrycznej i budowlanej.

Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizująca proces obróbki materiału według wprowadzonego do układu sterowania programu. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pozwala to znacznie przyspieszyć proces obróbki oraz osiągnąć bardzo dużą jakość i powtarzalność wykonywania precyzyjnych elementów. Parametrów takich w żaden sposób nie można było osiągnąć metodami obróbki konwencjonalnej. Cechy te spowodowały że obrabiarki konwencjonalne zostały całkowicie wyparte przez urządzenia numeryczne. Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tak dużym wykorzystaniem obrabiarek CNC potrzebni są pracownicy potrafiący obsługiwać te nowoczesne maszyny. Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn numerycznych są więc poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym. 

W ramach zajęć uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:
• technologii obróbki skrawaniem
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
• komputerowego wspomagania projektowania
• obsługi nowoczesnych narzędzi pomiarowych
mechanik4

Uczniowie na zajęciach specjalizujących zdobywają wiedzę praktyczną w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i firmach Doliny Lotniczej tj. Goodrich Krosno, WSK Krosno.

Zawód technik mechanik jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energetycznemu oraz z naprawą, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.

Naszym celem jest przygotowywanie kadr pod zawód „przyszłości” gdzie odnawialne energie na pewno staną się atrakcyjnym zawodem na poziomie technikum. Ostatnie lata i „dyrektywy” Unii Europejskiej wręcz skłaniają współcześnie do stosowania alternatywnych źródeł energii, dlatego nasz kierunek – specjalizacja, jest kierunkiem „na teraz” i kierunkiem przyszłości.
Cykl kształcenia kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Z uwagi na to, ze jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ), informujemy, że egzaminy te są realizowane u nas.
Na te egzaminy przyjeżdżają także uczniowie z innych szkół województwa podkarpackiego. Uważamy więc, ze warto u nas podjąć naukę i na miejscu zdawać egzamin kwalifikacyjny zawodowy. Po jego zdaniu, każdy uczeń-absolwent uzyskuje dyplom technika mechanika w języku polskim, języku angielskim oraz wybranym języku obcym.
W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również całkowicie bezpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

создать сайт